zoukankan      html  css  js  c++  java
 • 首尾相连的二维数组最大子数组求和

  题目:返回一个二维整数数组中最大子数组的和。要求:输入一个二维整形数组,数组里有正数也有负数。二维数组首尾相接,象个一条首尾相接带子一样。

  n数组中连续的一个或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。求所有子数组的和的最大值。要求时间复杂度为O(n)。
   

  结对编程要求: 两人结对完成编程任务。 一人主要负责程序分析,代码编程。

                      一人负责代码复审和代码测试计划。

                     发表一篇博客文章讲述两人合作中的过程、体会以及如何解决冲突(附结对开发的工作照)。

  结对开发过程:

      这次的编程开发是基于上次的以为数组,我和我的搭档@快乐的小菜鸟开始了认真的讨论,再结合课堂上的同学讨论,如何能在二维数组原有的基础上,加上首尾相连这个条件,同时降低时间复杂度,这种方法的大概思想是:遍历数组里面的每一个数将第一个数变为最后一个数,具体算法 a[i][j-1]=a[i][j],这样又变成了一个新的二维数组,输出每个数组的最大子数组和,然后比较每个输出的和,找出最大的数:

  具体代码:

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int maxSubArray(int **a,int n,int m)
  {
   int **p=new int*[n];
   int i,j;
   if(m==0||n==0)
    return 0;
   //计算p[i][j]  
   for(i=0;i<n;i++)
   {
    p[i]=new int[m];
    for(j=0;j<m;j++)
    {
     if(i==0)
     {
      if(j==0)
       p[i][j]=a[i][j];
      else
       p[i][j]=p[i][j-1]+a[i][j];
     }
     else
     {
      if(j==0)
       p[i][j]=p[i-1][j]+a[i][j];
      else
       p[i][j]=p[i][j-1]+p[i-1][j]-p[i-1][j-1]+a[i][j];
     }
    }
   }
   //计算二维数组最大子数组的和
   int temp;
   int max=a[0][0];
   int ans;
   //如果m==1
   if(m==1)
   {
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     for(j=i;j<n;j++)
     {
      if(i==0)
      {
       temp=p[j][m-1];
      }
      else
      {
       temp=p[j][m-1]-p[i-1][m-1];
      }
      if(ans<temp)
       ans=temp;
     }
    }
   }
   else
   {
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     for(j=i;j<n;j++)
     {
      if(i==0)
      {
       temp=p[j][m-1]-p[j][m-2];
      }
      else
      {
       temp=p[j][m-1]-p[j][m-2]-p[i-1][m-1]+p[i-1][m-2];
      }
      for(int k=m-2;k>=0;k--)
      {
       if(temp<0)
        temp=0;
       if(i==0)
       {
        if(k==0)
         temp+=p[j][k];
        else
         temp+=p[j][k]-p[j][k-1];
       }
       else
       {
        if(k==0)
         temp+=p[j][k]-p[i-1][k];
        else
         temp+=p[j][k]-p[j][k-1]-p[i-1][k]+p[i-1][k-1];
       }
       if(ans<temp)
        ans=temp;
      }
     }
    }
   }
   return ans;
  }
  
  int main()
  {
   int n,m,temp;
   int a1,a2;
   int k=0;
   printf("请输入二维数组的行数和列数:
  ");
   scanf("%d %d",&n,&m);
   int i,j;
   int **a=new int*[n];
   printf("请输入%d*%d个二维数组元素:
  ",n,m);
   for(i=0;i<n;i++)
   {
    a[i]=new int[m];
  
    for(j=0;j<m;j++)
    {
     scanf("%d",&a[i][j]);
    }
   }
   int ans=maxSubArray(a,n,m);
   printf("二维数组的最大子数组之和是:%d
  ",ans);
   for(a2=0;a2<m-1;a2++) 
   { for(i=0;i<n;i++)
   {  temp=a[i][0];
  	 for(j=1;j<m;j++)
  	 {a[i][j-1]=a[i][j];}
  	 a[i][m-1]=temp;
   }
    
    for(i=0;i<n;i++)
   {  
  	 for(j=0;j<m;j++)
  	 {  
  	   
  		 if(k%m==0) 
  		 {cout<<endl;}
  		 cout<<a[i][j]<<" ";
  	  	 k++;
  	 }
  	 
   }
   
   a1=maxSubArray(a,n,m);
   printf("二维数组的最大子数组之和是:%d
  ",a1);
   }
   return 0;
  }
  

   

  截图:

  感想:开始没有理解首尾相连的二维数组是怎么连接的,一行一行还是一列一列的,最后才明白: 1 2 3 转化为:3  1  2,参考以前的一位数组首尾相连,终于做了出来。

                                                                                                                           4 5 6             6  4  5

  团队合作图:

 • 相关阅读:
  基于SQL脚本将数据库表及字段提取为C#中的类
  libiconv字符集转换库在C#中的使用
  select选中事件
  PHP 字符串处理
  织梦自定义标签
  JQuery 实现 Tab 切换 index
  Juery 实现淡出 淡现效果
  SEO之H1,H2,H3,H4....STRONG使用方法
  Robots.txt 编写
  JS 获取时间
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/TSbj/p/4395711.html
Copyright © 2011-2022 走看看