zoukankan      html  css  js  c++  java
 • 377. 泥泞的区域(最大点集)

  377. 泥泞的区域

  二分图覆盖问题.

  首先需要用宽度为1,长度任意的模板将泥地覆盖.

  我们考虑每一个泥地,只有两个处理方式,要么是被一块横着的木板覆盖,要么是被一块竖着的木板覆盖.

  那么我们考虑将横着的木板与竖着的木板分开建图,对于每一个泥地将所属的横木与竖木连边.

  之后要求所有的泥地都要被覆盖,所以要选出最少的点将所有边覆盖.

  只就是最小点覆盖.==最大匹配

  #include<bits/stdc++.h>
  #define ll long long
  using namespace std;
  const int N=5010;
  int link[N],tot,n,m,id1[61][61],o,id2[61][61],vis[N],ans,match[N],p,hang;
  char c[61][61];
  struct edge{int y,next;}a[N*1000]; 
  vector<int>v1,v2;
  inline int read()
  {
    int x=0,ff=1;
    char ch=getchar();
    while(!isdigit(ch)) {if(ch=='-') ff=-1;ch=getchar();}
    while(isdigit(ch)) {x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);ch=getchar();}
    return x*ff;
  }
  inline void add(int x,int y)
  {
    a[++tot].y=y;
    a[tot].next=link[x];
    link[x]=tot;
  }
  inline bool dfs(int x)
  {
    for(int i=link[x];i;i=a[i].next)
    {
      int y=a[i].y;
      if(vis[y]!=p)
      {
        vis[y]=p;
        if(!match[y]||dfs(match[y])) {match[y]=x;return true;}
      } 
    }
    return false;
  }
  int main()
  {
  //  freopen("1.in","r",stdin);
    n=read();m=read();
    for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%s",c[i]+1);
    for(int i=1;i<=n;++i)
      for(int j=1;j<=m;++j) 
      {
        if(c[i][j]=='.') continue;
        int k=j;++o;
        while(k<=m&&c[i][k]=='*') id1[i][k]=o,++k;
        j=k; 
      }  
    hang=o;  
    for(int i=1;i<=m;++i)
      for(int j=1;j<=n;++j) 
      {
        if(c[j][i]=='.') continue;
        int k=j;++o;
        while(k<=n&&c[k][i]=='*') id2[k][i]=o,++k;
        j=k;
      }
    for(int i=1;i<=n;++i)
      for(int j=1;j<=m;++j) if(c[i][j]=='*') add(id1[i][j],id2[i][j]);
    for(int i=1;i<=hang;++i) 
    {
      ++p;
      if(dfs(i)) ans++;
    }    
    printf("%d",ans);
    return 0;
  }
  View Code

  我敢保证这绝对是我打的最ugly的代码了(没有之一)

  同时也祝自己AcWing上一百道题了!!!

 • 相关阅读:
  [包计划] date-fns
  [包计划] create-react-app
  [包计划] js-cookie
  [包计划] cheerio
  [包计划] 30-seconds-of-code
  new
  [源计划] array-first
  [源计划] is-sorted
  [源计划] array-flatten
  images
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/gcfer/p/12469530.html
Copyright © 2011-2022 走看看