zoukankan      html  css  js  c++  java
 • codeforces 1245DShichikuji and Power Grid

  题意::求让所有城市连接起来的最小花费 连接方式(1:在城市建立发电站  2:用电线连接有发电站的城市 )

  思路::最小生成树,倘若在城市建电站,花费 c[ i ] ,反之连接 其他城市 花费  k[i]+k[j])*(i,j曼哈顿距离)

  我们可以建立一个虚点,他到所有城市的花费即为自建花费

  然后跑最小生成树,不仅保证图联通,还是最小花费,需要注意一下自建电站情况

  Kruskal

   1 #include<bits/stdc++.h>
   2 #define ll long long
   3 const ll inf=1e15+7;
   4 using namespace std;
   5 const int maxn=2005;
   6 
   7 struct node
   8 {
   9   int x,y;
  10   ll x1,y1,val;
  11   bool operator < (const node &lh)const {return val<lh.val;}
  12 }ma[maxn],mb[maxn*maxn+2500];
  13 int n,t=0,f[maxn],a[maxn];
  14 ll sum=0,c[maxn],k[maxn];
  15 vector<pair<int,int> >v;
  16 
  17 ll dis(int x,int y)
  18 {
  19   ll num=(abs(ma[x].x1-ma[y].x1)+abs(ma[x].y1-ma[y].y1))*(k[x]+k[y]);
  20   return num;
  21 }
  22 int getfind(int x)
  23 {
  24   return x==f[x]?x:f[x]=getfind(f[x]);
  25 }
  26 void init()
  27 {
  28   for(int i=0;i<=n;i++)f[i]=i;
  29 }
  30 int main()
  31 {
  32   v.clear();
  33   scanf("%d",&n);
  34   for(int i=1;i<=n;i++){
  35     scanf("%lld%lld",&ma[i].x1,&ma[i].y1);
  36   }
  37   for(int i=1;i<=n;i++){
  38     scanf("%lld",&c[i]);
  39   }
  40   for(int i=1;i<=n;i++){
  41     scanf("%lld",&k[i]);
  42   }
  43   int ant=0;
  44   for(int i=1;i<=n;i++){
  45     for(int j=i+1;j<=n;j++){
  46       mb[++ant].x=i;mb[ant].y=j;mb[ant].val=dis(i,j);
  47     }
  48   }
  49   n++;init();
  50   for(int i=1;i<n;i++){
  51     mb[++ant].x=i;mb[ant].y=n;mb[ant].val=c[i];
  52   }
  53   sort(mb+1,mb+ant+1);
  54   for(int i=1;i<=ant;i++){
  55     int k1=mb[i].x,k2=mb[i].y;
  56     int t1=getfind(k1),t2=getfind(k2);
  57     if(t1!=t2){
  58       f[t1]=t2;
  59       sum+=mb[i].val;
  60       if(k2==n){a[++t]=k1;}
  61       else{
  62         v.push_back(make_pair(k2,k1));
  63       }
  64     }
  65   }
  66   printf("%lld
  %d
  ",sum,t);
  67   for(int i=1;i<=t;i++){
  68     printf("%d ",a[i]);
  69   }
  70   printf("
  %d
  ",v.size());
  71   for(int i=0;i<v.size();i++){
  72     printf("%d %d
  ",v[i].first,v[i].second);
  73   }
  74   return 0;
  75 }
  View Code

  Prime

   1 #include<bits/stdc++.h>
   2 #define ll long long
   3 const ll inf=1e15+7;
   4 using namespace std;
   5 const int maxn=2005;
   6 
   7 struct node
   8 {
   9   ll x,y;
  10 }ma[maxn],mb[maxn];
  11 int n,t=0;
  12 ll sum=0;
  13 ll c[maxn],a[maxn];
  14 ll k[maxn],lowdis[maxn];
  15 ll mst[maxn];
  16 
  17 vector<pair<ll,ll> >v;
  18 
  19 ll dis(int x,int y)
  20 {
  21   ll num=(abs(ma[x].x-ma[y].x)+abs(ma[x].y-ma[y].y))*(k[x]+k[y]);
  22   return num;
  23 }
  24 
  25 void prime()
  26 {
  27   for(int i=1;i<=n;i++){
  28     lowdis[i]=c[i];
  29   }
  30   for(int i=1;i<=n;i++)
  31   {
  32     ll minn=inf;
  33     ll mind=0;
  34     for(int j=1;j<=n;j++)
  35     {
  36       if(minn>lowdis[j]&&lowdis[j]!=0){
  37         minn=lowdis[j];
  38         mind=j;
  39       }
  40     }
  41     lowdis[mind]=0;
  42     sum+=minn;
  43     if(!mst[mind]){
  44       a[++t]=mind;
  45 
  46     }
  47     else{
  48       v.push_back(make_pair(mst[mind],mind));
  49     }
  50     for(int j=1;j<=n;j++){
  51       if(lowdis[j]>dis(mind,j)){
  52         lowdis[j]=dis(mind,j);mst[j]=mind;
  53       }
  54     }
  55   }
  56   printf("%lld
  %d
  ",sum,t);
  57 }
  58 int main()
  59 {
  60   scanf("%d",&n);
  61   for(int i=1;i<=n;i++){
  62     scanf("%lld%lld",&ma[i].x,&ma[i].y);
  63   }
  64   for(int i=1;i<=n;i++){
  65     scanf("%lld",&c[i]);
  66   }
  67   for(int i=1;i<=n;i++){
  68     scanf("%lld",&k[i]);
  69   }
  70   prime();
  71   for(int i=1;i<=t;i++){
  72     printf("%lld ",a[i]);
  73   }
  74   printf("
  %d
  ",v.size());
  75   for(int i=0;i<v.size();i++){
  76     printf("%lld %lld
  ",v[i].first,v[i].second);
  77   }
  78   return 0;
  79 }
  View Code

  码风有点怪,还能看

  纵使单枪匹马,也要勇闯天涯
 • 相关阅读:
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之六 多点触控
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之九 定位
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之七 重力感应
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之五 保存数据的几种方式
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之八 照相机
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之三 Application 配置详解
  Adobe Flash Builder 4.5 Android Air 程序开发系列 之四 打开与关闭应用程序是的保存数据
  ADOBE FLASH BUILDER 4.6 IOS 开发之部署与调试
  [译] 高性能JavaScript 1至5章总结
  页签及盒子的web标准实现
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/sj-gank/p/11800977.html
Copyright © 2011-2022 走看看