zoukankan      html  css  js  c++  java
 • 类方法classmethod,静态方法staticmethod

  # # # # 类方法
  # # # class A:
  # # #   def func(self):  # 普通方法
  # # #     print(self)
  # # #
  # # #   @classmethod  # 类方法
  # # #   def func1(cls):
  # # #     print(cls)
  # # # a = A()
  # # # a.func()
  # # # A.func(a)
  # # # # <__main__.A object at 0x00000208AE3DB400>
  # # # # <__main__.A object at 0x00000208AE3DB400>
  # # # A.func1() #<class '__main__.A'>
  # # # # 类方法:通过类名调用的方法,类方法中第一个参数将=约定俗称为cls,python自动将类名传递给cls
  # # # a1 = A()
  # # # a.func1() # 通过对象调用类方法,cls是对象本身
  # # #
  # # # 类方法的应用场景
  # # #1 类中有些方法不需要对象参与
  # # class A:
  # #   name = "dudu"
  # #   count = 1
  # #
  # #   # def func(self):
  # #   #   return A.name + str(A.count + 1)
  # #   @classmethod
  # #   def func(cls):
  # #     return cls.name + str(cls.count + 1),cls
  # #
  # # class B(A):
  # #   pass
  # #
  # # print(B.func())
  # # # print(A.func(111)) # 需要传入一个无意义参数,不可取
  # #
  # # # a = A()
  # # # print(a.func()) # 这里使用对象来改版了静态字段,虽然可以操作,但是不方便阅读。所以使用类方法
  # # print(A.func())
  #
  # # 2 对类中静态变量进行改变时需要用到
  # #3 继承中父类得到子类的类空间
  # # # 不通过类方法,父类得到子类的类空间里面的任意值
  # # class A:
  # #   age = 99
  # #
  # #   def func(self):
  # #     print(self)
  # #     print(self.age)
  # #
  # # class B(A):
  # #   age = 22
  # #
  # # b= B()
  # # b.func()
  # class A:
  #   age = 99
  #   @classmethod
  #   def func(cls):
  #     print(cls)
  #     print(cls.age)
  #
  # class B(A):
  #   age = 22
  #
  # B.func()
  # # 通过类方法不止可以查,还可以改
  
  # # 静态方法,不传入self但可以传入其他参数,作用与单独定义函数以相试,但更加清晰
  class A:
    @staticmethod
    def func(a):
      print("666")
      print(a)
  A.func(44)
  
  # 代码块清晰,复用性
 • 相关阅读:
  月薪 30K Java 程序员,需要掌握哪些技术?
  docker-compose安装mongodb
  docker-compose安装apollo服务
  docker-compose安装mysql和redis
  编程总结1:打印沙漏
  秋季学习总结
  对我人生影响最大的三位老师
  自我介绍
  秋季学习总结
  人生路上对我影响最大的三位老师
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yfjly/p/10592975.html
Copyright © 2011-2022 走看看