• BZOJ.3924.[ZJOI2015]幻想乡战略游戏(动态点分治)


  题目链接 BZOJ
  洛谷

  带修改查询树上带权重心。
  依旧点分治。我们考虑怎么计算以x为补给站的答案cost[x].直接用cost[]不好维护,考虑它可以怎么得到。
  (以下 x下的子树指点分治时以x为重心访问到的所有节点)
  用v_son[x]表示以x为补给站 x下的子树的所有点的贡献,v_fa[x]表示以fa[x]为补给站 x下子树的所有点的贡献,num[x]表示x下子树点数,这些都是很好动态维护的。
  那么利用容斥,我们可以算出fa[x]范围内的cost[x]: (cost[x] = v\_son[x] + v\_son[fa] + num[fa] * dis(x,fa) - v\_fa[x] - num[x] * dis(x,fa)) (画个图更清楚)
  这样因为点分树的深度只有logn,不断向上,复杂度是logn的。
  现在如何统计答案?
  从一个点x开始,如果它子树中有cost[v]<cost[x]的点,那么一定往v更优,于是往v所在子树的重心递归(保证复杂度),直到没有cost[v]<cost[x],这个cost[x]就是最优解。
  这样需要枚举x在原树中的儿子,由于每个点度数不超过20,所以总复杂度是 (O(20nlog^2n))

  思路不难 却又想了半个上午。。
  线段树更优啊 以后再说吧

  //28972kb	35752ms
  #include <cstdio>
  #include <cctype>
  #include <algorithm>
  #define gc() getchar()
  typedef long long LL;
  const int N=1e5+5;
  
  int n,Min,root,sz[N],H[N],fa[N],Enum,val[N<<1],to[N<<1],to_r[N<<1],nxt[N<<1],num[N];
  int cnt,pos[N],dis[N],log2[N<<1],st[N<<1][18];
  LL v_son[N],v_fa[N];
  bool vis[N];
  
  inline int read()
  {
  	int now=0,f=1;register char c=gc();
  	for(;!isdigit(c);c=gc()) if(c=='-') f=-1;
  	for(;isdigit(c);now=now*10+c-'0',c=gc());
  	return now*f;
  }
  inline void AddEdge(int u,int v,int w)
  {
  	to[++Enum]=v, nxt[Enum]=H[u], H[u]=Enum, val[Enum]=w;
  	to[++Enum]=u, nxt[Enum]=H[v], H[v]=Enum, val[Enum]=w;
  }
  void Get_root(int x,int f,int tot)
  {
  	int mx=0; sz[x]=1;
  	for(int v,i=H[x]; i; i=nxt[i])
  		if((v=to[i])!=f&&!vis[v])
  		{
  			Get_root(v,x,tot), sz[x]+=sz[v]/*漏了这句 重心找错T成sb。。*/;
  			if(sz[v]>mx) mx=sz[v];
  		}
  	mx=std::max(mx,tot-sz[x]);
  	if(mx<Min) Min=mx, root=x;
  }
  void pre_DFS(int x,int f)
  {
  //	int t=++tm; st[++cnt][0]=t, pos[x]=cnt, id[t]=x;
  	st[++cnt][0]=dis[x]/*边权为正的话可以直接用dis[]*/, pos[x]=cnt;
  	for(int i=H[x]; i; i=nxt[i])
  		if(to[i]!=f) dis[to[i]]=dis[x]+val[i], pre_DFS(to[i],x),st[++cnt][0]=dis[x];
  }
  void Init_RMQ()
  {
  	for(int i=2; i<=cnt; ++i) log2[i]=log2[i>>1]+1;
  	for(int j=1; j<=log2[cnt]; ++j)
  		for(int i=cnt-(1<<j-1); i; --i)
  			st[i][j]=std::min(st[i][j-1],st[i+(1<<j-1)][j-1]);
  }
  int LCA_dis(int l,int r)
  {
  	l=pos[l], r=pos[r];
  	if(l>r) std::swap(l,r);
  	int k=log2[r-l+1];
  	return std::min(st[l][k],st[r-(1<<k)+1][k]);
  }
  inline int Get_dis(int x,int y){
  	return dis[x]+dis[y]-2*LCA_dis(x,y);
  }
  void Solve(int x)
  {
  	vis[x]=1;
  	for(int i=H[x]; i; i=nxt[i])
  		if(!vis[to[i]])//初始为0真方便 子树不用DFS了 
  			Min=N, Get_root(to[i],x,sz[to[i]]), to_r[i]=root, fa[root]=x, Solve(root);
  }
  LL Calc(int x)
  {
  	LL res=v_son[x];
  	for(int i=x; fa[i]; i=fa[i])
  		res+=v_son[fa[i]]-v_fa[i]+1ll*(num[fa[i]]-num[i])*Get_dis(x,fa[i]);
  	return res;
  }
  LL Query(int x)
  {
  	LL res;int bef;
  	while(1)
  	{
  		res=Calc(x), bef=x;
  		for(int i=H[x]; i; i=nxt[i])//一定在to[i]这棵子树上,利用分治树使得递归层数最少 
  			if(Calc(to[i])<res) {x=to_r[i]; break;}//这不需要暂存Calc() 
  		if(x==bef) return res;
  	}
  }
  
  int main()
  {
  	n=read();int q=read(),x,e;
  	for(int u,v,w,i=1; i<n; ++i) u=read(),v=read(),w=read(),AddEdge(u,v,w);
  	Min=N, Get_root(1,-1,n);
  	int rt=root;
  	pre_DFS(root,-1), Init_RMQ(), Solve(root);
  	while(q--)
  	{
  		x=read(),e=read(),num[x]+=e;
  		for(int i=fa[x]; i; i=fa[i]) v_son[i]+=1ll*e*Get_dis(x,i), num[i]+=e;
  		for(int i=x; fa[i]; i=fa[i]) v_fa[i]+=1ll*e*Get_dis(x,fa[i]);
  		printf("%lld
  ",Query(rt));
  	}
  	return 0;
  }
  
 • 相关阅读:
  bzoj3996
  bzoj3157 3516
  bzoj1937
  bzoj1532
  bzoj3572
  bzoj1453
  bzoj3205
  bzoj2595
  关于高斯消元解决xor问题的总结
  linux查找和替换命令
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/SovietPower/p/8630614.html
走看看 - 开发者的网上家园