zoukankan      html  css  js  c++  java
 • 2012-11-17 12:28 用MFC实现的计算器(详细版)

  这篇文章里通过计算器的简单实现,让大家能够了解一般对话框应用程序开发的基本流程

  要求:编写简单的计算器应用程序,要求利用按钮进行加、减、乘,除操作,在对话框输出计算机结果。

            下面结合操作步骤,讲解对话框应用程序开发的基本流程:

           (1)、在对话框资源上添加按钮和编辑框控件,并设置按钮控件和编辑框控件的标题和ID,并且   

                       将编辑框设置为只读属性。最终的运行结果如下图。

        

           (2)、添加单机数字按钮和加、减、乘、除按钮,及单机“等号”按钮的消息响应函数

           (3)、添加消息响应函数的函数体。

           (4)、程序调试无错误后,进行测试,分析测试结果。保证程序的正确性。

          下面分析本程序的代码:

           1、新建一个对话框应用程序Test,采用默认设置;

           2、在类CTestDlg中添加数据成员:

                 CString num1;       //数值计算符号前面的数值
                 CString num2;       //数值计算后面的数值
                 BOOL isresult;        //是否按下加、减、乘、除符号
                 int witch;                //是加、减、乘、除哪种计算

           3、在CTestDlg::OnInitDialog()函数中对相关变量进行初始化

                num1="";        //第一个数据 
                num2="";        //第二个数据
                isresult=FALSE;     //保存是否点击了运算按钮
                witch=0;              //保存运算按钮

          4、然后是按钮的响应的函数,下面对同一类的按钮响应函数只列出了一个,其他的都是一样的

            void CGeliangDlg::OnN1()                   //单击“1”按钮
           {
               // TODO: Add your control notification handler code here
               if(isresult==FALSE)
              {

                   num1+="1";
                   m_result=num1;
                   UpdateData(false);
              }
              if(isresult==TRUE)

               {

                  num2+="1";
                  m_result=num2;
                 UpdateData(false);
              }
           }

          void CGeliangDlg::OnN10()          //单击“+-按钮”
          {
               // TODO: Add your control notification handler code here
               CString m_m="-";
               if(isresult==FALSE)
              {

               m_m+=num1;
               m_result=m_m;
               UpdateData(false);
              }
             if(isresult==TRUE)
              {

               m_m+=num2;
              m_result=m_m;
              UpdateData(false);
              } 
         }

         void CGeliangDlg::OnN11()                   //单击“.”按钮
          {
                // TODO: Add your control notification handler code here
                if(isresult==FALSE)
                {

                  num1+=".";
                  m_result=num1;
                  UpdateData(false);
                 }
                 if(isresult==TRUE)
                 {

                  num2+=".";
                  m_result=num2;
                  UpdateData(false);
                 }
              }


          void CGeliangDlg::OnJia()                  //单击“+”按钮
             {
               // TODO: Add your control notification handler code here
               isresult=TRUE;
              witch=1;
             }

        void CGeliangDlg::OnResult()            //单击“=”按钮
        {
             // TODO: Add your control notification handler code here
             double number1=atof(num1);
             double number2=atof(num2);
             double result=0.0;
             switch(witch)
             {
                 case 1:result=number1+number2;break;
                case 2:result=number1-number2;break;
                case 3:result=number1*number2;break;
                case 4:result=number1/number2;break;
                default:AfxMessageBox("程序运行错误");break;
             }
        m_result="";
       m_result.Format("%f",result);
       UpdateData(false);

  }

  上面的程序代码中,仅给出数字按钮,符号按钮和“+/-”按钮,及“.”按钮,的响应函数。数字键按钮的代码是基本类似的

  ,符号按钮的代码也是类似的,读者可以自己写出其他按钮的消息映射,然后编写函数代码。

 • 相关阅读:
  抽象类
  《大道至简》第七八章读后感
  使用try输出成绩
  《大道至简》第六章读后感
  课后作业2015.11.9
  《大道至简》第五章读后感
  课后作业2015.11.1
  动手动脑20151024
  字串加密
  《大道至简》第四章读后感
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jinjiangongzuoshi/p/3300723.html
Copyright © 2011-2022 走看看