zoukankan      html  css  js  c++  java
 • 环二维数组问题

  题目:

      输入一个二维整形数组,数组里有正数也有负数。二维数组首尾相接,象个一条首尾相接带子一样。数组中连续的一个或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。求所有子数组的和的最大值。

  设计思路:

  把它转化成环一维数组的问题。把二维数组的列加起来,看作是一个以为数组,再利用一维数组的问题来解决它。

  实验代码;

  #include<iostream.h>
  int max2(int arry[],int length) //跨越arry[n-1]、arry[0]的最大和
  {
    int total=0;
    int sum=arry[0];
    int minsum=arry[0];
    for(int i=1;i<length;i++)
    {
      if(sum>0)
      {
        sum=arry[i];
      }
      else
      {
        sum=sum+arry[i];
  
      }
      if(minsum>=sum)
      {
        minsum=sum;
      }
      total=total+arry[i];
    }
    total=total+arry[0];
    minsum=total-minsum;
  
    return minsum;
  }
  
  
  int max1(int arry[],int length)  //不跨越零点的最大和
  {
    int sum=arry[0];
    int maxsum=arry[0];
    for(int i=1;i<length;i++)  //求出相邻数组最小和
    {
      if(sum<0)
      {
        sum=arry[i];
      }
      else
      {
        sum=sum+arry[i];
  
      }
      if(maxsum<=sum)
      {
        maxsum=sum;
      }
    }
    //struct ret ret1={maxsum,start2,end};
    return maxsum;
  }
  int column(int a[][20],int length,int num1) //求最大和
   {
     int y=0;
     int d[20];
     int e[100];
     int c[100][20];
     c[0][0]=0;
     int p=0;
     int b[100]={0};
     for(int j=0;j<num1;j++)
     {
       for(int t=j;t<num1;t++)
       {
         for(int i=0;i<length;i++)
         {
           b[i]=b[i]+a[t][i];
           c[p][i]=b[i];
         }
         p=p+1;
       }
       for(int o=0;o<100;o++)
       {
         b[o]=0;
       }
     }
     for(int l=0;l<p;l++)
     {
  
       for(int u=0;u<length;u++)
       {
         d[u]=c[l][u];
         //cout<<d[u]<<" ";
       }
       e[y++]=max1(d,length);
       e[y++]=max2(d,length);
       //cout<<e[y-1]<<" ";
     }
     int Max=e[0];
     for(int i=0;i<y;i++)
     {
  
       if(e[i]>=Max)
       {
         Max=e[i];
        }
       }
     return Max;
  }
   int main()
  {
     int a[20][20];
     int length,index;
  
     cout<<"输入行数列数:";
     cin>>index>>length;
  
     int y=0;
     for(int i=0;i<index;i++)
     {
       for(int j=0;j<length;j++)
       {
         cin>>a[i][j];
       }
     }
  
     int s=column(a,length,index);
     cout<<"最大和为:"<<s<<endl;
     return 0;
   }

  实验截图:

  实验反思:

  要学会把未知的问题转化成已知的问题,把不会的问题分解成会的问题来解,这个题目就是这样,开始我把二维数组首尾连起来,发现特别麻烦,而采用这个方法,转化成环一维数组求最大值,就非常的方便了。

 • 相关阅读:
  输入输出重定向
  Tkinter程序屏幕居中
  从Web Controls到DHTML学习随想
  一个没暂时没有办法实现的问题和一个有意思的小问题!
  [学习笔记]几个英语短句(1)
  [读书笔记]My LifeBill Clinton
  [学习笔记]几个英语短句(2)
  结合MS Web Controls做文件上传的解决方案!
  IIS的一个莫名错误--Server Application Unavailable
  Google Sitemaps(测试版)帮助:使用 Sitemap 协议
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/twentytwo/p/4594224.html
Copyright © 2011-2022 走看看