• LeetCode 328. 奇偶链表(Odd Even Linked List)


  题目描述

  给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

  请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

  示例 1:

  输入: 1->2->3->4->5->NULL
  输出: 1->3->5->2->4->NULL
  

  示例 2:

  输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
  输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

  说明:

  • 应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。
  • 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。

  解题思路

  分别记录奇偶链表的首节点,其中偶链表的头节点分开记录,然后从偶链表头节点的下一个节点开始遍历,按照奇偶位置分别拼接到奇偶链表中,最后将偶链表的头节点拼接到奇链表的末尾,然后将偶链表的最后一个节点的next指针置为空。

  代码

   1 /**
   2 * Definition for singly-linked list.
   3 * struct ListNode {
   4 *   int val;
   5 *   ListNode *next;
   6 *   ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
   7 * };
   8 */
   9 class Solution {
  10 public:
  11   ListNode* oddEvenList(ListNode* head) {
  12     if(head == NULL || head->next == NULL || head->next->next == NULL) return head;
  13     ListNode *odd = head, *even = head->next, *even_head = head->next, *right = head->next->next;
  14     bool is_odd = true;
  15     while(right){
  16       if(is_odd){
  17         odd->next = right;
  18         odd = right;
  19         right = right->next;
  20         is_odd = false;
  21       }
  22       else{
  23         even->next = right;
  24         even = right;
  25         right = right->next;
  26         is_odd = true;
  27       }
  28     }
  29     odd->next = even_head;
  30     even->next = NULL;
  31     return head;
  32   }
  33 };
 • 相关阅读:
  利用print2flashsetup.exe文档转swf
  Linux 脚本内容指定用户执行
  第一讲:网络协议概述
  第三讲:ifconfig:最熟悉又陌生的命令行
  第2讲 | 网络分层的真实含义是什么?
  Fiddler -工具使用介绍(附:拦截请求并修改返回数据)(转)
  Fiddler 抓包工具总结(转)
  网络抓包wireshark(转)
  Axure RP 授权码
  第6堂视频课:看到词句就会读-下
 • 原文地址:https://www.cnblogs.com/wmx24/p/10155035.html
走看看 - 开发者的网上家园